You are currently viewing Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2020

Avustuksella kehitetään ja toteutetaan seuraavia koulutuksia:

TAIKO-koulutus (Taidot kohenee) hitaasti oppiville ja oppimisen haasteista kärsiville maahanmuuttajille

Erityisesti kohderyhmänä ovat ne, joiden opinnot eivät edisty aikuisten perusopetuksessa tai kotoutumiskoulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on kohderyhmän perus- ja digitaitoja vahvistamalla edistää suomen kielen oppimistuloksia ja siten kotoutumista ja työllistymistä. Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien toimintakyvyn parantaminen ja voimaannuttaminen räätälöityjen menetelmien, materiaalien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.  Perustaitoja vahvistamisen tavoitteena on lisäksi mm.:

  • Kohderyhmään kuuluvien elämänhallintataidot ja toimintakyky vahvistuvat yhteiskunnassa.
  • Kohderyhmään kuuluvien identiteetti ja tahtotila vahvistuvat.
  • Kohderyhmään kuuluvien mahdollisuudet löytää yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja paranevat.
  • Kohderyhmään kuuluvien kulttuuri-, yhteiskunta- ja kasvatustietoisuus vahvistuu ja tukee seuraavan sukupolven kotoutumista.

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2020-2021 kolmena 12 viikon mittaisena moduulina. Suunnittelua ja ops-työtä on tehty keväällä 2020. Ohjattua opetusta on keskimäärin 20 tuntia viikossa. Koulutukseen on valittu 12 opiskelijaa. Sama opiskelija voi opiskella koulutuksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 1-3 moduulia. Tavoitteena on aktiivinen ohjaus muihin koulutus- tai työvoimapalveluihin, kun elämäntilanne ja perustaitoihin liittyvät valmiudet sen mahdollistavat. Yhteensä koulutuskokonaisuudella tavoitetaan noin 20 eri henkilöä. Koulutuksen sisältö perustuu a) henkilökohtaisen ohjauksen kautta tapahtuvaan oppimisen esteiden kartoittamiseen ja poistamiseen b) suomen kielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseen erilaisilla uusilla menetelmillä ja materiaaleilla. Perustaidoilla tarkoitetaan luku- ja kirjoitustaitoja, matemaattisia taitoja, tietoteknisiä taitoja ja ongelmaratkaisutaitoja.

Perus- ja digitaitokoulutus Turun vankilassa

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Turun vankilassa vankeusrangaistustaan suorittavat, jotka tarvitsevat perus- ja digitaitojen vahvistamista työllistymis- ja työmahdollisuuksien parantamiseksi ja yhteiskunnassa toimimiseksi. Tavoitteena on, että vankilassa opitut perus- ja digitaidot säilyvät yli rangaistusajan ja siirtyvät osaksi vapautuneen vangin arkea siviilissä ja mahdollisissa jatkokuntoutuspaikoissa. Perustaitoihin ja digitaaliseen osaamiseen liittyvien kansalaistaitojen kehittäminen tukee paitsi siviilissä selviytymistä ja rikoksettomuuteen pyrkimistä, myös vankeusrangaistuksen suorittamisen aikaista fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan syksyllä 2020 ja keväällä 2021 koulutuksia Turun vankilassa sekä ryhmämuotoisena opiskeluna että henkilökohtaisena ohjauksena / opetuksena. Ryhmämuotoinen opetus järjestetään kahdessa noin 6 opiskelijan pienryhmässä, jotka kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Yhden opiskelijan osalta koulutuksen laajuus on 50 tuntia. Lisäksi järjestetään henkilökohtaista ohjausta ja henkilökohtaista opetusta niille vangeille, joille ryhmään osallistuminen ei ole mahdollista. Henkilökohtaisen opetuksen laajuus on 8 tuntia viikossa. Yhteensä opetus tavoittaa noin 30 vankia. Koulutuksessa yhdistetään digitaalisten taitojen oppimista myös erilaisiin hahmottamisharjoitteisiin ja digitaaliseen matematiikkasovelluksiin. Koulutuksen käyttöön vuokrataan kuusi kannettavaa tietokonetta, jotka mahdollistavat sekä tietoteknisten taitojen oppimisen että digitaalisten opetussovellusten käytön.

Työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävä perustaitokoulutus maahanmuuttajanaisille

Tavoitteena on kohderyhmän perustaitoja vahvistamalla edistää kotoutumista ja työllistymistä. Tavoitteena on naisten toimintakyvyn parantaminen ja voimaannuttaminen kohderyhmälle räätälöidyn koulutuspalvelun avulla.  Koulutukset toteutetaan yhdessä Sateenkaari Koto ry:n ylläpitämien Opetuskotien kanssa. Opetuskodin toimipisteet Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa ovat maahanmuuttajanaisille suunnattuja kohtaamis- ja koulutuspaikkoja, joissa yhdistyvät palveluohjaus, mahdollisuus opiskella kodin arkeen liittyviä asioita sekä lastenhoito. Opetuskodin toimipisteet tavoittavat vuosittain yhteensä noin 200 kohderyhmään kuuluvaa.

Koulutus järjestetään molempien opetuskotien yhteydessä olevissa luokkatiloissa ja osin kansanopiston omissa tiloissa. Koulutuksen järjestäminen opetuskotien yhteydessä mahdollistaa naisten matalan kynnyksen osallistuminen sekä lastenhoidon opetuskodissa tuntien aikana. Myös opetus on järjestetty siten, että lapset voivat olla osin mukana tunneilla. 

Kesto: 1.8.2020–31.12.2021