Arvot ja missio

#


Turun kristillisen opiston arvot

Turun kristillisen opiston arvot ovat lähimmäisenrakkaus, kunnioittava ja avoin vuorovaikutus, vapaus ja vastuu.

Turun kristillisen opiston missio

Turun kristillinen opisto on monialainen kansanopisto. Opisto toteuttaa koulutus- ja palvelutoimintaa tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja jatkuvasti kehittäen.

Turun kristillinen opisto antaa eri-ikäisille, eri taustoista tuleville ja eri elämänvaiheessa oleville oppijoille valmiuksia jatko-opintoihin, luo edellytyksiä työelämään sijoittumiselle ja työelämässä kehittymiselle sekä ehkäisee syrjäytymistä. Opisto on kansanopisto, jossa tuetaan opiskelijoiden elämänhallintaa ja omatoimisuutta kokonaisvaltaisen oppimisen ja kansanopistopedagogiikan avulla. Opisto toteuttaa tavoitteellista kestävän kehityksen ohjelmaa. Turun kristillinen opisto toimii koulutus- ja kehittämistehtävissä yhteistyössä muiden oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa. Koulutus- ja sivistystoiminnallaan se palvelee yhteiskuntaa, kirkkoa ja kolmatta sektoria sekä tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

Turun kristillisen opiston toiminta tukeutuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja herännäisyyden arvo- ja aatetaustaan.