opiston opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu erityisesti oikeustieteellisiin tiedekuntiin pyrkiville sekä niille työelämässä toimiville, jotka tarvitsevat oikeustieteellistä koulutusta. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Koulutus koostuu perusopintojaksosta sekä intensiiviopintojaksosta.

Perusopintojakso
Perusopintojakso kestää elokuusta toukokuun loppupuoleen oikeustieteellisen pääsykoekirjojen julkaisemiseen saakka. Sen aikana perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisimpiin ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin. Kurssien painotukset (opintopisteet) selvitetään opintojen alussa. Keskeisenä painopistealueena perusopintojaksolla on oikeudellisen ajattelun ja sitä kautta oikeudellisten ongelmien ratkaisukyvyn ja vastaustekniikan kehittäminen.

Oikeustieteelliset aihekokonaisuudet
• Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun
• Valtiosääntöoikeuden perusteet
• Sopimusoikeuden perusteet
• Työoikeuden perusteet
• Perhe ja jäämistöoikeuden perusteet
• Esineoikeuden perusteet
• Kansainvälisen ja eurooppaoikeuden oikeuden perusteet
• Rikosoikeuden perusteet
• Prosessioikeuden perusteet
• Johdatus yhtiöoikeuteen

Intensiiviopintojakso
Pääsykoekirjojen ilmestymisen jälkeen järjestetään maalis-huhtikuun aikana intensiiviopintojakso. Jakson aikana perehdytään pääsykoekirjojen keskeiseen sisältöön ja tehdään pääsykokeeseen valmistautumista tukevia harjoitustehtäviä ja -kokeita.

Avoimen yliopiston opinnot
Lukuvuoden aikana on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston oikeustieteellistä kurssia, jotka voi hyväksilukea korkeakouluopinnoissa.
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun 2 op
Oikeudenalojen perusteet: työoikeus 7 op
Oikeudenalojen perusteet: perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Oikeudenalojen perusteet: rikosoikeus 8 op

Näistä avoimen yliopiston kursseista oikeudenalojen perusteiden työoikeuden, rikosoikeuden sekä perhe- ja jäämistöoikeuden kurssit hyväksytään sellaisenaan osaksi oikeustieteen maisterin tutkintoa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Johdatus oikeustieteeseen -kurssia ei voi lukea hyväksi oikeustieteen maisterin tutkintoon, mutta kurssin suorittaminen on kuitenkin edellytys muiden avoimen yliopiston kurssien suorittamiselle. Opiskelijat suorittavat lisäksi Turun yliopiston avoimeen yliopistoon kurssin suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op ja halutessaan Inledning till juridisk svenska -kurssin 2 op.

Muut oikeustiedettä tukevat opinnot
• Inledning till juridisk svenska 2 op
• suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
• oikeusteorian kirjallinen työ 2 op
• opinto-ohjaus/linjavastaavan tunnit 2 op

Opiskelumetodit
• luennot
• oikeustapaus- yms. kirjalliset harjoitukset
• ryhmätyöt
• lukupiirit
• tentit
• itsenäinen opiskelu
• tutustumiskäynnit
• henkilökohtainen ohjaus

Opiskelupaikan vastaanottaminen Turun kristillisessä opistossa ja koulutuksen suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2022 yhteishaussa.