Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus muodostuu itsenäisistä opintokokonaisuuksista, joiden sisällöt on kuvattu seuraavissa kappaleissa.

Lähiopetus ajoittuu pääasiassa torstaipäiviin klo 16:00 – 20:00. Joillain viikoilla lähiopetus on torstain sijasta perjantaina klo 14:05 – 20:00 ja lauantaina klo 9:00 – 16:15.

Katso lähipäivien tarkat ajankohdat tämän sivun lopusta!

Opintojen sisältö ja monimuoto-opiskelun työmenetelmät

Kouluttaja: Mika Närhi

Koulutuksen sisältö:
Tämä lähiopetusjakso on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat suorittaa Työkaluja Web designerille -koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet. Jaksolla käydään läpi opintoihin liittyvät eri opetuksen ja ohjauksen muodot. Tutustutaan opintojaksojen sisältöihin sekä niihin liittyvien ohjelmistotyökalujen hankkimiseen.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa käyttää tehokkaasti Moodle-oppimisympäristöä oppimisen ja oman opiskelun suunnittelun tukena. Osallistuja pystyy tämän lähijakson jälkeen aikatauluttamaan paremmin kokonaisuuteen liittyvien opintojaksojen ja etätehtävien vaatimaa työpanostusta.

WWW + palvelintila

Kouluttaja: Marko Kairinen

Koulutuksen sisältö: Verkkosivustojen toiminnan perusteet.

Kurssin jälkeen osallistuja tietää ja ymmärtää mitä ovat Internet, World Wide Web, palvelintila sekä verkkotunnus (domain), mihin niitä tarvitaan ja mihin asioihin kannattaa domainin ja palvelintilan varaamisessa kiinnittää huomiota, osaa vertailla eri palveluntarjoajien tuotteita, niiden rajoituksia ja ymmärtää hintaerojen syitä ja osaa julkaista sivuston palvelimella.

Käsikirjoittaminen

Kouluttaja: Mika Närhi

Koulutuksen sisältö:
Tutustutaan digitaalisen median käsikirjoittamisprosessin eri vaiheisiin ja niiden vaikutuksiin koko tuotantoprosessiin. Harjoitellaan laatimaan riittävän tarkkoja, selkeitä ja ymmärrettäviä käsikirjoituksia, joista ilmenee tuotannon tarkoitus ja jotka esittelevät suunnitellun viestintätuotteen sisältöä tarkoituksenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

Kurssin jälkeen osallistujalla on kokemusta käsikirjoitusprosessiin kuuluvien yksinkertaisten käsikirjoitusten laatimisesta varsinkin verkkosivustojen toteutusprojekteihin.

Projektinhallinta

Kouluttaja: Mika Närhi

Koulutuksen sisältö:
Opintojaksolla tutustutaan projektinhallinnan eri osa-alueisiin käytännön harjoituksen kautta. Harjoitellaan kuvitteellisen verkkopalveluprojektin avulla käytännössä projektitiiminä toimimista. Tiimeittäin suunnitellaan, seurataan ja raportoidaan projektin toimintaa.

Kurssin jälkeen osallistujalla on kyky toimia osana verkkopalveluprojektia sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia projekteja.

Visuaalinen suunnittelu

Kouluttaja: Kimmo Turtiainen

Koulutuksen sisältö:
Kuvien ja visuaalisten elementtien käyttö viestinnässä, kuvasommittelu, graafinen suunnittelu, värioppi ja typografia.

Kurssilla käydään läpi mm. eri digitaaliset graafiset kuvaformaatit, eri värijärjestelmät ja niiden käyttö verkossa ja painotuotteissa sekä värien kulttuurillinen ja psykologinen merkitys. Typografiaosuus sisältää kirjainten historiaa ja eri kirjaintyylien käyttöä ja merkitystä eri mediamuodoissa.

Kurssin jälkeen osallistuja hallitsee väriopin ja sommittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä eri tarkoituksissa.

Valokuvaus

Kouluttaja: Kimmo Turtiainen

Koulutuksen sisältö:
Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita: Valokuvauksen perussäädöt (suljinaika, aukko, herkkyys) ja niiden vaikutus kuvaan. Digitaalisen kuvan perusteet. Kamerajärjestelmät järjestelmäkamerasta puhelimiin. Objektiivit ja lisälaitteet. Valot ja valaistus. Eri kuvausmuodot kuten maisemakuvaus, henkilökuvaus, makrokuvaus, tuotekuvaus ja panoraamakuvaus. Kurssilla tehdään eri aihealueilta kuvausharjoituksia ja tarkastellaan, mikä tekee valokuvasta hyvän sekä teknisesti, asettelullisesti että sisällöllisesti.

HTML5 @ CSS3

Kouluttaja: Marko Kairinen

Koulutuksen sisältö:
Tutustuminen web-tekniikkoihin sivustojen taustalla.

Kurssin jälkeen osallistuja tietää ja ymmärtää mitä ovat merkintäkieli HTML ja CSS-tyylitiedostot, osaa paikallistaa ja muokata rivejä lähdekoodista sekä tyylitiedostoista, tietää mitä rivejä W3C-standardin lähdekoodi tulee sisältää ja ymmärtää näiden merkityksen.

Kehykset – frameworks

Kouluttaja: Marko Kairinen

Koulutuksen sisältö: Verkkopalvelukehykset ja käyttöliittymän komponentit.

Kurssin jälkeen osallistuja tietää mitä kehykset ovat, mitkä ovat suosituimmat kehykset ja miten voi seurata kehitystä kehysten osalta, mitä mahdollisuuksia yksi suosituimmista kehyksistä tarjoaa, miten kyseistä kehystä käytetään ja miten kyseisen kehyksen sisältöä tulkitaan kooditasolla.

Kuvankäsittely ja muokkaus sekä animaatio – Adobe Photoshop

Kouluttaja: Kimmo Turtiainen

Koulutuksen sisältö:
Kurssilla käydään läpi Adobe Photoshop -ohjelman perusteet ja kuvien korjailu ja muokkaus sekä video- ja gif-animaatioiden teko Photoshop-ohjelmalla. Elektronisessa julkaisemisessa käytettävät eri kuvaformaatit ja niiden erot sekä rajoitukset, kuvien optimointi eri käyttötarkoituksiin.

Kurssi sisältää etäopiskeluna tehtäviä valokuvaus- ja kuvanmuokkaustehtäviä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää tietokoneen peruskäytön hyvää hallintaa.

Kurssin jälkeen osallistuja hallitsee Photoshopin peruskäytön ja kuvien muokkauksen sekä yksinkertaisten gif- ja videoanimaatioiden teon.

Äänenkäsittely

Kouluttaja: Sirpa Luntinen

Koulutuksen sisältö:
Äänen tallentaminen, digitalisointi ja muokkaaminen. Äänimateriaalin erilaiset tallennusformaatit, digitaalisen äänenkäsittelyohjelman käytön opiskelu, äänitallentiminen peruskäyttö ja äänen siirto PC-työasemaan. Äänitiedostojen liittäminen osaksi www-palvelua.

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee ääni-ilmaisun mahdollisuudet multimediaviestinnässä ja osaa käyttää ääntä viestintätuotteen elementtinä. Hän osaa tehdä valintoja tuotteessa käytettävistä äänielementeistä ja niiden esitystavoista ja tiedostoformaateista. Hän pystyy luomaan, kokoamaan ja muokkaamaan multimediatuotteeseen äänimateriaalia. Hän ymmärtää eri jakelukanavien vaikutukset käytettäviin tiedostoformaatteihin ja pakkaustapoihin.

Optimointi

Kouluttaja: Marko Kairinen

Koulutuksen sisältö: Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukoneiden toiminta.

Kurssin jälkeen osallistuja tietää, mitä optimointi tarkoittaa ja miksi sitä tehdään, ymmärtää optimointia markkinoinnin näkökulmasta ja statistiikan roolin tästä näkökulmasta, ymmärtää optimointia teknisestä näkökulmasta ja statistiikan roolin tästä näkökulmasta, ymmärtää aiheeseen liittyvät yleisimmät käsitteet, tietää yleisimmät työkalut optimointiin ja ymmärtää, että optimointia voidaan tehdä usealla tasolla.

WordPress

Kouluttaja: Marko Kairinen

Koulutuksen sisältö: WordPress sisällönhallintajärjestelmään tutustuminen.

Kurssin jälkeen osallistuja tietää yleisimmät sisällönhallintajärjestelmät, ymmärtää, miten sisällönhallintajärjestelmä eroaa suunnitteluohjelmistoista kuten Dreamweaver, osaa asentaa WordPress-ympäristön ja paikallisen palvelimen testausta varten, tuntee WordPress-käyttöliittymän, osaa etsiä ja asentaa WordPress-templaten ja ottaa sen käyttöön, ymmärtää ohjedokumentaation tärkeyden templatien valinnassa ja käytössä, osaa asentaa WordPress-lisäosia ja hyödyntää niitä ja osaa käyttää yhtä kouluttajan valitsemaa templatea ja kouluttajan valitsemia lisäosia.

Adobe Illustrator

Kouluttaja: Kimmo Turtiainen

Koulutuksen sisältö:
Kurssilla käydään läpi Adobe Illustrator -ohjelman perusteet, työkalut ja niiden käyttö sekä tiedostojen tuottaminen eri tarkoituksiin. Kurssi sisältää etätehtäviä ja kontaktiopetuksessa tehtäviä harjoituksia.

Edellyttää tietokoneen peruskäytön hyvää hallintaa.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa tuottaa vektorigrafiikkaa sekä painoon että verkkoon ja hallitsee yhteiskäytön muiden Adoben ohjelmien kanssa.

Yrittäjyys

Kouluttaja: Mika Närhi

Koulutuksen sisältö:
Kurssin jälkeen osallistuja osaa hankkia yrittämiseen liittyvää tietoutta ja pystyy laatimaan yksinkertaisen liiketoimintasuunnitelman. Kurssin on tarkoitus antaa pohjatietoa web designerin työkentällä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta ja toimintaan liittyvistä sopimuksista ja vastuista.

Videokuvaus ja editointi – Adobe Premiere Pro

Kouluttaja: Kimmo Turtiainen

Koulutuksen sisältö:
Kurssilla käydään läpi videoinnissa tarvittavat laitteistot, käsikirjoituksen teko sekä videokuvauksen ja editoinnin perusteet. Kurssilla tehdään käytännön videokuvausharjoituksia sekä kontaktipäivinä että etäharjoituksina. Editointiohjelmana kurssilla käytetään Adoben Premiere Pro -ohjelmistoa.

Edellyttää tietokoneen peruskäytön hyvää hallintaa.

Kurssin jälkeen osallistuja hallitsee videokuvaamisen perusteet ja osaa editoida videoita Adobe Premiere Pro -ohjelmalla.

Hyvän esityksen tekeminen ja pitäminen

Kouluttaja: Mika Närhi

Koulutuksen sisältö:
Kurssilla harjoitellaan omien suunnitelmien esittämistä selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti. Kartoitetaan erilaisia esityksen tekemiseen soveltuvia ohjelmia. Kurssin jälkeen osallistuja hallitsee esityksen tekemisen Prezi-esitysohjelmalla, jonka käyttö opetellaan esimerkkinä esityksen pitoon soveltuvista ohjelmista.

Ammattimainen kuvankäsittely – Adobe Lightroom

Kouluttaja: Kimmo Turtiainen

Koulutuksen sisältö:
Kurssilla käydään läpi vaativa kuvankäsittely, kuvien luettelointi ja kuvien julkaisu Adobe Lightroom -ohjelmalla. Kurssi sisältää myös eri kuvamuotojen teoreettisen tarkastelun (raw, jpg, tif) sekä eri väriprofiilit.

Edellyttää tietokoneen peruskäytön hyvää hallintaa.

Kurssin jälkeen osallistuja hallitsee vaativan kuvankäsittelyn ja kuvakorjailun Adobe Lightroom -ohjelmalla.

Koulutus muodostuu itsenäisistä opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet etäopiskeluineen on aikataulutettu vuoden 2019 – 2020 aikana suoritettavaksi.

Koulutuksen aikataulu

Maaliskuu
Perjantai 15.3.2019 klo 14:05 – 20:00 Orientaatio opintoihin 1/1 (7 t)
Torstai 21.3.2019 klo 16:00 – 20:00 WWW & palvelintila 1/1 (5 t)
Torstai 28.3.2019 klo 16:00 – 20:00 Frameworks 1/2 (5 t)

Huhtikuu
Perjantai 5.4.2019 klo 16:00 – 20:00 HTML5 & CSS3 1/1 (5 t)
Lauantai 6.4.2019 klo 9:00 – 16:15 Visuaalinen suunnittelu 1/2 (8 t)
Torstai 11.4.2019 klo 16:00 – 20:00 Visuaalinen suunnittelu 2/2 (5 t)
Torstai 25.4.2019 klo 16:00 – 20:00 Valokuvaus 1/3 (5 t)

Toukokuu
Torstai 2.5.2019 klo 16:00 – 20:00 Frameworks 2/2 (5 t)
Torstai 16.5.2019 klo 16:00 – 20:00 Valokuvaus 2/3 (5 t)
Perjantai 24.5.2019 klo 14:05 – 20:00 Äänenkäsittely 1/2 (7 t)
Lauantai 25.5.2019 klo 9:00 – 16:15 Äänenkäsittely 2/2 (8 t)

Kesäkuu
Torstai 6.6.2019 klo 16:00 – 20:00 Valokuvaus 3/3 (5 t)

Elokuu
Torstai 15.8.2019 klo 16:00 – 20:00 Photoshop 1/4 (5 t)
Torstai 22.8.2019 klo 16:00 – 20:00 Photoshop 2/4 (5 t)
Torstai 29.8.2019 klo 16:00 – 20:00 Photoshop 3/4 (5 t)

Syyskuu
Torstai 5.9.2019 klo 16:00 – 20:00 WordPress 1/5 (5 t)
Perjantai 13.9.2019 klo 14:05 – 20:00 Käsikirjoitus 1/2 (4 t), Projektinhallinta 1/2 (3 t)
Lauantai 14.9.2019 klo 9:00 – 16:15 Photoshop 4/4 (8 t)
Torstai 19.9.2019 klo 16:00 – 20:00 WordPress 2/5 (5 t)
Torstai 26.9.2019 klo 16:00 – 20:00 WordPress 3/5 (5 t)

Lokakuu
Torstai 3.10.2019 klo 16:00 – 20:00 Videokuvaus 1/5 (5 t)
Perjantai 11.10.2019 klo 14:05 – 20:00 Yrittäjyys 1/1 (7 t)
Lauantai 12.10.2019 klo 9:00 – 16:15 Videokuvaus 2/5 (8 t)
Torstai 17.10.2019 klo 16:00 – 20:00 Videokuvaus 3/5 (5 t)
Torstai 24.10.2019 klo 16:00 – 20:00 WordPress 4/5 (5 t)
Torstai 31.10.2019 klo 16:00 – 20:00 Videokuvaus 4/5 (5 t)

Marraskuu
Perjantai 15.11.2019 klo 14:05 – 20:00 Hyvän esityksen pitäminen 1/2 (7 t)
Lauantai 16.11.2019 klo 9:00 – 16:15 Videokuvaus 5/5 (8 t)
Torstai 21.11.2019 klo 16:00 – 20:00 WordPress 5/5 (5 t)
Torstai 28.11.2019 klo 16:00 – 20:00 Optimointi 1/2 (5 t)

Joulukuu
Torstai 12.12.2019 klo 16:00 – 20:00 Optimointi 2/2 (5 t)

Tammikuu
Torstai 16.1.2020 klo 16:00 – 20:00 Adobe Illustrator 1/2 (5 t)
Perjantai 24.1.2020 klo 14:05 – 20:00 Käsikirjoitus 2/2 (3 t), Projektinhallinta 2/2 (4 t)
Lauantai 26.1.2020 klo 9:00 – 16:15 Adobe Illustrator 2/2 (8 t)
Torstai 30.1.2020 klo 16:00 – 20:00 Lightroom 1/3 (5 t)

Helmikuu
Torstai 6.2.2020 klo 16:00 – 20:00 Lightroom 2/3 (5 t)
Torstai 13.2.2020 klo 16:00 – 20:00 Lightroom 3/3 (5 t)
Torstai 27.2.2020 klo 16:00 – 20:00 Hyvän esityksen pitäminen 2/2 (5 t)

Sulje valikko